Natječaji za zaposlenje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav

na 45. sjednici održanoj 25.02.2020.

Raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto:

 

      1. Stručni suradnik - Logoped/inja- 1  izvršitelja/ice na puno neodređeno radno vrijeme

  • diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima
  • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljaje poslova radnog mjesta
  • da nije pravomoćno osuđivana i kažnjavana za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

 

Pod točkom 1.  uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Obavezno dostaviti pismeno, putem pošte ili osobno  zamolbu sa  životopisom, domovnicu, diplomu-original ili ovjerenu presliku (kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana ),  elektronski  zapis  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Ukoliko osoba nema položen stručni ispit, bit će prijavljena kao pripravnik te se mogu javiti i osobe bez položenog  stručnog ispita logopeda u vrtiću. 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

 

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

 

Prijave s dokumentacijom na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor

-za natječaj

Skalini Istarskog tabora 1

 51215 Kastav

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana