Natječaji za zaposlenje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 46. e-sjednici održanoj 05.03.2020.

  Raspisuje:

                                              

           

NATJEČAJ

Za slijedeće radno mjesto:

 

 

  1. Spremač/ica – pomoćni kuhar/ica 1 izvršitelj/ica na puno neodređeno radno vrijeme

 

Obavezno dostaviti pismeno, putem pošte ili osobno, zamolbu sa životopisom, domovnicu, potvrdu o završenom školovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana ), elektronski zapis o podacima s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

 

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječeja na adresu:

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora tabora 1

 

Za Natječaj

 

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana