Arhiva natječaja

06.08.19. - Natječaj za spremačicu - zamjena za bolovanje

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 35. e-sjednici održanoj 31.07.2019.

Raspisuje:

                                                          

NATJEČAJ

 Za slijedeće radno mjesto:

 

  1. Spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

 

Obavezno dostaviti pismeno, putem pošte ili osobno, zamolbu sa životopisom, domovnicu, potvrdu o završenom školovanju,, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od mjesec dana ), elektronski zapis o podacima s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

 

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječeja na adresu:

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora tabora 1

 

Za Natječaj

 

Natječaj otvoren od 06.08.2019. do 13.08.2019.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana