Arhiva natječaja

23.09.19. - Natječaj za odgojitelje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor na 38.e- sjednici održanoj  23.09.2019.

Raspisuje:

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto

 

  1. Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme

Natječaj je proveden na temelju potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. – UP.02.2.2.08.0011 – Kastafski vrtić – cjelodnevni rad, sklopljenog dana 16.08.2018. do završetka projekta.

 

Pod točkom 1.  uvjeti prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću.

Pod točkom 1. potrebno je imati najmanje dvije godine radnog iskustva, te vrijede uvjeti prema projektu Kastafski vrtić – cjelodnevni rad (smjenski vrtić).

Ugovor se potpisuje do isteka projekta.

Obavezno dostaviti, putem pošte ili osobno, sljedeću dokumentaciju:  zamolbu, životopis, domovnicu, diplomu (original ili presliku ovjerenu kod javnog bilježnika), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana ), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radnu knjižicu).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

 

Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić Vladimir Nazor

-za natječaj

Skalini istarskog tabora 1

 51215 Kastav

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana