Arhiva natječaja

28.11.19 - Natječaj za odgajatelje

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav na 41. sjednici održanoj 13.11.2019.

Raspisuje:

                                                          

NATJEČAJ

Za slijedeće radno mjesto:

 

  1. Odgajatelj/ica – 1 izvršitelj/ica na puno određeno radno vrijeme zamjena za duže bolovanje .

 

Obavezno dostaviti pismeno, putem pošte ili osobno, zamolbu sa životopisom, domovnicu, diplomu – original ili ovjerenu kod javnog bilježnika, uvjerenje o nekažnjavanju ( ne strije od mjesec dana ), elektronski zapis o podacima sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N. 121/17 ) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostave dokaze iz članka 103. Citiranog Zakona.

 

Prijave s dokumentacijom poslati u roku od 8 dana od objave natječeja na adresu:

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora tabora 1

 

Za Natječaj

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana