Natječaji za zaposlenje

22.03.23. - Natječaj za radno mjesto tajnik/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust)

  Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Kastav na  43. e - sjednici. Upravnog vijeća održanoj 20. ožujka 2023.

                                                                         

raspisuje:

NATJEČAJ

Za sljedeće radno mjesto:

 

 1. TAJNIK/ICA -  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski dopust)

 

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i         obrazovanju („Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrste i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR, Kastav.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 

 • vlastoručno potpisanu zamolbu sa životopisom,
 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja):

  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
  c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju) - kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (presliku diplome):
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - diplomirani pravnik, odnosno magistar struke ili višu stručnu spremu, odnosno završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine (baccalaureus/baccalaurea) pravne ili upravne struke

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti izvornike dokumenata.

 

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

Izabrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. 

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21 ) dužni su uz prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, dostaviti i dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 48. stavaka 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na mrežnu stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf .

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti mail-adresa). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (na snazi od 25.05.2018) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka, sve sukladno zakonu koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugim važećim propisima.

 

Dostava obavijesti svim kandidatima koji su sudjelovali u postupku povodom javnog natječaja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na internetskoj stranici Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR, Kastav.

 

Natječaj se objavljuje na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vladimir Nazor. (Natječaj je otvoren od 23.03.2023. do 31.03.2023.)

 

Prijave se podnose putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (zamolba mora biti vlastoručno potpisana) ili osobno na adresu:

 

Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR

51215 Kastav

Skalini Istarskog tabora 1

„za Natječaj – tajnik/ica Vrtića“

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na usmeni intervju. O mjestu i terminu održavanja usmenog intervjua biti će obavješteni putem internetske stranice Dječjeg vrtića i putem e-maila.

 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

KLASA: 112-05/23-02/03

URBROJ: 2170-7-1-09-22-01

                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                             Neva Andonov Lipovac, mag.oec. v.r.

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana