Javni poziv za upis djece uobvezni program predškole u ped.god. 2023./2024.


Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22, 101/23), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08,90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR objavljuje:

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2023./2024.

           Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom odgoja i obrazovanja

 • Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. 
 • Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. ožujka 2018. godine
 • Program predškole provodit će se od 01. veljače 2024. godine do 31. svibnja 2024. godine u popodnevnim satima u prostorijama objekta Vladimir Nazor, na adresi Skalini Istarskog tabora 1, Kastav
 • Klikom na link preuzmite Zahtjev za upis djece u program predškolekratki upitnik  i obavijest o prikupljanju podataka .

Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik, te potpisanu obavijest o prikupljanju podataka,potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta (nije bitan datum izdavanja dokumenta)
 • presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu prebivališta djeteta (ne stariju od 3 mjeseca)
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištima (ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne stariju od 3 mjeseca) te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjene zdravlja nastalih nakon sistematskog pregleda
 • presliku odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji
 • Zahtjevi za upis, kratki upitnik i potpisane obavijesti o prikupljanju podataka s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 15. siječnja 2024. do 26. siječnja 2024. godine i to: osobno na adresu Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav u razdoblju od 09.00-14.00 sati, svaki dan, osim srijedom, od 09.00-18.00 sati, psihologinji ili pedagoginji.
 • Javni poziv objavljen je na ulaznim vratima svih objekata Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR i internestkim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 

Više informacija možete zatražiti na broj telefona 051/829-361/368.

Poštovani roditelji,

 

Obavještavamo Vas da će:

 

 • Potpisivanje ugovora za sve novoupisane bit će u periodu od 22.08. do 24.08.2023. u periodu od 9 do 17 h u objektu Tometići, na adresi Tometići 28 a.
 • Potpisivanje ugovora svih postojećih korisnika vrtića bit će u periodu od 28.08. do 30.08.2023. od 9 do 17 h u objektu Tometići na adresi Tometići 28 a.

 

Potpisivanju ugovora moraju nazočiti oba roditelja.

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR, Kastav za pedagošku godinu 2023./2024.

 

Na temelju članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor (KLASA: 025-01/23-02/01, URBROJ: 2170-7-1-09-23-01), (dalje u tekstu Pravilnik) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR objavljuje:

 

 JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR KASTAV ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

I.
PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

 

Prijave za upis djece podnose se od 11. do 19. svibnja 2023. godine

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave za upis putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske.

II.
VRSTE PROGRAMA

 

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 

 1. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u objektu Vladimir Nazor.
 2. Desetosatni (cjelodnevni) specijalizirani program ranog učenja talijanskog engleskog jezika (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 8.
 3. Desetosatni (cjelodnevni) specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika ( za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Tometići.
 4. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića obogaćen sadržajima sporta (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 6.
 5. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program jaslica (za djecu od prve do treće godine života) u područnom objektu Kastafske sardelice.
 • U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života.
 • U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

 

III. PREDNOSTI UPISA

 

 • Prednost za upis u Dječji vrtić ispunjava dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Grada Kastva, osim ako nije drugačije određeno Odlukom ili Odlukom osnivača.

 

 • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili koje je smješteno u udomiteljsku obitelj, a nema prebivalište na području Grada Kastva, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz točke 1. ovoga članka ako njegovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području Grada Kastva.

 

 • Dijete koje ima prebivalište na području Grada Kastva, a čiji roditelji ili jedan od roditelja imaju status stranca s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva ostvaruje prednosti upisa na jednak način kao i dijete iz točke 1. ovog članka.

 

 • Dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva ostvaruje prednosti upisa na jednak način kao i dijete iz točke 1. ovog članka.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Ukoliko roditelji ne dostave navedenu potvrdu, dijete se ne može upisati u vrtić.

 

 • Roditelji s prebivalištem na području Grada Kastva, kao i roditelji s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Grada Kastva, zaposleni kod poslodavca u Republici Hrvatskoj, izuzev onih koji isključivo obavljaju obrtnu djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja, dužni su dostaviti poreznu karticu na kojoj bi podaci o prebivalištu trebali biti usklađeni s uvjerenjem o prebivalištu.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se podmirenjem ranijih dugovanja za korištenje usluga Dječjeg vrtića. Roditelj je dužan podmiriti dugovanja prema Dječjem vrtiću do trenutka predaje zahtjeva za upis. Ukoliko roditelj ne podmiri dugovanja, dijete se ne može upisati u vrtić. 
 • Zahtjev za upis u aplikaciji e-Građani može se podnijeti za dijete koje do 31. kolovoza 2023. godine ima navršenih godinu dana.

- Dijete samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji izjednačena su u pravima propisanim Pravilnikom.

 

NAPOMENA:

Ukoliko ostane slobodnih mjesta, u Dječji vrtić se može upisati dijete s prebivalištem na području Grada Kastva čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Kastva.

 

Nakon što su upisana djeca koja zadovoljavaju uvjet iz prethodnog stavka ovog članka, može se upisati dijete koje ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Grad Kastav sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

 

 1. da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog

 
IV. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

 

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se primjenom metode bodovanja u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) te u skladu s člankom 17. Pravilnika kako slijedi:

1.

Dijete  koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Kastva

200

2.

Dijete  koje 1. travnja tekuće godine ima manje od četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Kastva

150

3.

Dijete  koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Kastva

100

4.

Dijete  koje 1. travnja tekuće godine ima manje od četiri godine života i ima prebivalište na području Grada Kastva te  čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Kastva

50

5.

Dijete koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života, a nema prebivalište na području Grada Kastva 

20

6.

Dijete roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata

10

7.

Dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

10

8.

Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima

10

9.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena/redovni studenti/učenici

10

10.

Dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen/redovni student/učenik, a drugi nezaposlen

5

11.

Dijete samohranog roditelja

12

12.

Dijete iz jednoroditeljske obitelji

12

13.

Dijete iz udomiteljske obitelji

5

14.

Dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni ili obiteljski čimbenici

5

15.

Dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece

5

16.

Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade

5

17.

Dijete čija su braća ili sestre već upisani u Dječji vrtić Vladimir Nazor (čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema Dječjem vrtiću)

5

 

V. DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 

Uz e-prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih odnosno e-Rodni list ili e-Izvadak iz MR koji su dostupni putem portala e-Građani;

 

 1. porezne kartice za oba roditelja;

 

 1. potvrdu o urednom cijepljenju djeteta

 

 

Roditelj koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti iz članka 17. Pravilnika dužan priložiti:

 • za dokazivanje prebivališta:
 • uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis (moguće dobiti i putem portala e-Građani);
 • uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis (moguće dobiti i putem portala e-Građani);

 

 • za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: preslika rješenja nadležnog tijela o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata;

 

 • za dijete osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u registar (moguće dobiti i putem portala e-Građani);

 

 • za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima: nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja;

 

 • za dijete zaposlenih roditelja:
  • potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) dostupan putem portala e-Građani;
  • roditelji zaposleni u inozemstvu prilažu odgovarajuće potvrde ili ugovore o radu kojima se dokazuje da su u radnom odnosu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, a po potrebi će se dostaviti ovjereni prijevod po ovlaštenom tumaču;

 

 • za dijete roditelja redovnih studenata ili učenika: potvrda kojom se dokazuje status redovnog studenta odnosno učenika ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva;

 

 • za dijete samohranog roditelja: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugi dokaz nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;

 

 • za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na čuvanje i odgoj ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb ili drugi dokaz nadležnog tijela kojim se dokazuje da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu;

 

 • za dijete u udomiteljskoj obitelji: preslika rješenja nadležnog tijela da je dijete u udomiteljskoj obitelji;

 

 • za dijete s preporukom Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni ili obiteljski čimbenici: odgovarajuća preporuka Centra za socijalnu skrb;

 

 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: preslika rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih ostale djece u obitelji;

 

 • za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu ili roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade: preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu ili rješenje nadležnog tijela o pravu na korištenje zajamčene minimalne naknade;

 

 • za dijete čija su braća ili sestre već upisani u Dječji vrtić Vladimir Nazor (čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema Dječjem vrtiću): navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši

 

E-prijava preuzima određen skup podataka, dok je ostalu dokumentaciju koja se traži potrebno posebno učitati i priložiti uz e-prijavu.

 

Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

 

VI. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

 

Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi e-prijavu putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (dalje u tekstu e-prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.

 

Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-prijavu s potpunom dokumentacijom, a e-prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata.

 

E-prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

 

Preduvjeti korištenja aplikacije e-Upisi su: dodijeljen OIB, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu i evidentiran odnos roditelj i dijete.

Upisni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (dalje u tekstu Povjerenstvo). Članove Povjerenstva imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

VII. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Odluka o privremenim rezultatima upisa objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

Odluka o privremenim rezultatima izbora biti će objavljena dana 06.06.2023. godine.

 

Protiv Odluke o privremenim rezultatima upisa roditelj ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave odluke.

 

Žalba se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu i o njoj odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

  

Nakon završetka postupka po prigovorima Upravno vijeće donosi Odluku o rezultatima upisa te istu dostavlja na suglasnost osnivaču u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Na temelju suglasnosti osnivača Odluka o rezultatima upisa se objavljuje na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

 

Upisi u Dječji vrtić Vladimir Nazor u pedagošku godinu 2023./2024.

 

Poštovani roditelji,

 

Ove godine će se, kako smo već najavili, upisi provoditi isključivo preko aplikaciji e-Građani, a koja aplikacija je dostupna na portalu e-Građani. Upisi će se provoditi u razdoblju od 11. do 19. svibnja 2023. godine.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/

Aplikaciju je razvio središnji državni ured za razvoj digitalnog društva a upute za korištenje možete pronaći na: upute_za_roditelje.pdf

Pozivate se još jednom da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ukoliko istu još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792 . Posebnu pozornost obratite da li unutar aplikacije e-Građani imate evidentiran odnos roditelj-dijete.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na sljedećem kontaktu:

051/309 - 361 ili dvvladimirnazor.upisi@gmail.com, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 15:00.

Upisi nove djece za pedagošku godinu 2023./2024.Javni poziv za upis djece u obvezni program predškole u ped.god. 2022./2023.

 

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te
Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2022./2023.  

 

            Za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom odgoja i obrazovanja

 • Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. 
 • Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. ožujka 2017. godine
 • Program predškole provodit će se od 01. veljače 2023. godine do 31. svibnja 2023. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1, Kastav
 • Klikom na link preuzmite Zahtjev za upis djece u program predškole, kratki upitnik i obavijest o prikupljanju podataka .

Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik, te potpisanu obavijest o prikupljanju podataka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta (nije bitan datum izdavanja dokumenta)
 • presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu prebivališta djeteta (ne stariju od 3 mjeseca)
 • preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili potvrde o prebivalištima (ne starije od 3 mjeseca)
 • potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjene zdravlja nastalih nakon sistematskog pregleda
 • presliku odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji
 • Zahtjevi za upis, kratki upitnik i potpisane obavijesti o prikupljanju podataka s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 16. siječnja 2023. do 20. siječnja 2023. godine i to: osobno na adresu Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav u razdoblju od 09,00-13,00 sati, svaki dan, te u srijedu, 18.01.2023., od 16,00-19,00 sati.
 • Javni poziv objavljen je na ulaznim vratima svih objekata Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR i internestkim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr.

 

Više informacija možete zatražiti na broj telefona 051/823-362.

Objava odluke o konačnim rezultatima upisa


Objava odluke o privremenim rezultatima upisa


Poštovani roditelji,

Rezultati o privremenim rezultatima upisa u Dječji vrtić Vladimir Nazor za pedagošku godinu 2022./2023. objavljeni su prema ŠIFRI ZAHTJEVA
koju možete pronaći na portalu e-Građani (e-Upisi) pod predanim zahtjevima za upis djeteta u dječji vrtić.Odluku o privremenim rezultatima upisa možete pronaći OVDJE
Javna objava upisa djece u Dječji vrtić VLADIMIR NAZOR, Kastav za pedagošku godinu 2022./2023.

 

Na temelju članka 11. Odluke o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023.(dalje u tekstu Odluka) Upravno vijeće Dječjeg vrtića VLADIMIR NAZOR objavljuje:

 

 JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR KASTAV ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

 

 I. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS DJECE U NOVU PEDAGOŠKU GODINU

 

Prijave za upis djece podnose se od 12. do 20. svibnja 2022. godine

Upis djece provodi se podnošenjem e-Prijave za upis putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske.


II. VRSTE PROGRAMA

 

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu predškolske dobi ostvaruju se kao:

 

 1. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u objektu Vladimir Nazor.
 2. Desetosatni (cjelodnevni) specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 8.
 3. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program vrtića obogaćen sadržajima sporta (za djecu od treće godine života do polaska u školu) u područnom objektu Mavrica, Školska 6.
 4. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program jaslica, produženi rad (za djecu od prve do treće godine života) u područnom objektu Kastafske sardelice
 5. Desetosatni (cjelodnevni) redoviti program jaslica (za djecu od prve do treće godine života) u područnom objektu Kastafske sardelice.

 

 • U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života.
 • U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

 

III. UVJETI UPISA

 

 • Uvjet za upis u Dječji vrtić ispunjava dijete s prebivalištem na području Grada Kastva, čiji roditelji također imaju prebivalište na području Grada Kastva, osim ako nije drugačije određeno Odlukom ili odlukom osnivača.

 

 • Dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili koje je smješteno u udomiteljsku obitelj, a nema prebivalište na području Grada Kastva, ispunjava uvjete upisa na jednak način kao i dijete iz stavka 1. ovog članka ako njegovi skrbnici ili udomitelji imaju prebivalište na području Grada Kastva.

 

 • Dijete koje ima prebivalište na području Grada Kastva, a čiji roditelji ili jedan od roditelja imaju status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Kastva ispunjava uvjete upisa na jednak način kao i dijete iz stavka 1. ovog članka.

 

 • Dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Kastva ispunjava uvjete upisa na jednak način kao i dijete iz stavka 1. ovog članka.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cjepiva. Ukoliko roditelji ne dostave navedenu potvrdu, dijete se ne može upisati u vrtić.

 

 • Roditelji s prebivalištem na području Grada Kastva, skrbnici i udomitelji s prebivalištem na području Grada Kastva kao i roditelji sa stalnim boravkom na području Grada Kastva a koji su zaposleni kod poslodavca u RH, dužni su i na poreznoj kartici prijaviti prebivalište na području Grada Kastva. Karticu ne dostavljaju roditelji koji isključivo obavljaju obrtnu djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja.

 

 • Upis djeteta uvjetuje se podmirenjem ranijih dugovanja za korištenje usluga Dječjeg vrtića. Roditelj je dužan podmiriti dugovanja prema Dječjem vrtiću do trenutka predaje zahtjeva za upis. Ukoliko roditelj ne podmiri dugovanja, dijete se ne može upisati u vrtić.

 

 • Uvjet za upis u skupine sa smjenskim/produženim radom u jasličkom programu ispunjava dijete čiji roditelji dostave potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja, odnosno za jednog roditelja u slučaju samohranih roditelja ili jednoroditeljskih obitelji.

 

 • Zahtjev za upis u aplikaciji e-Građani može se podnijeti za dijete koje do 31. kolovoza 2022. godine ima navršenih godinu dana.

 

 

NAPOMENA:

Ukoliko ostane slobodnih mjesta, u Dječji vrtić se može upisati dijete s prebivalištem na području Grada Kastva čiji jedan od roditelja ima prebivalište na području Grada Kastva.

 

Nakon što su upisana djeca koja zadovoljavaju uvjet iz prethodnog stavka ovog članka, može se upisati dijete koje ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

 

 1. da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Grad Kastav sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

 

 1. da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog

 

 IV. NAČIN OSTAVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

 

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se primjenom metode bodovanja u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) te u skladu s člankom 15. Odluke, kako slijedi:

 

 • djeca roditelja žrtava i invalida domovinskog rata - izravan upis

 • djeca u godini prije polaska u osnovnu školu - izravan upis

 • djeca s teškoćama u razvoju s nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja, uz osigurane uvjete – 4 boda

 

 • djeca iz obitelji s oba roditelja, oba roditelja su zaposlena – 4 boda

 

 • dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi nezaposlen – 2 boda

 

 • dijete iz obitelji s oba roditelj, oba roditelja su redoviti učenici ili studenti – 4 boda

 

 • dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je zaposlen a drugi redoviti učenik ili student – 4 boda

 

 • djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca iz udomiteljskih obitelji, roditelj je zaposlen – 4 boda

 

 • djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca iz udomiteljskih obitelji, roditelj je redoviti učenik ili student - 4 boda

 

 • dijete iz obitelji s oba roditelja, jedan je nezaposlen a drugi redoviti učenik ili student - 2 boda

 

 • djeca samohranih roditelja, djeca iz jednoroditeljskih obitelji i djeca iz udomiteljskih obitelji, roditelj je nezaposlen – 2 boda

 

 • Preporuka Centra za socijalnu skrb, teški socijalni ili zdravstveni uvjeti, rizični razvojni/i ili obiteljski čimbenici – 1 bod

 

 • djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece - 1 bod

 

 

Dodatna mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe Dječjeg vrtića Vladimir Nazor su:

 

 • braća i sestre djece već upisane u Dječji vrtić Vladimir Nazor (čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema vrtiću) - 1 bod

 

V. DOKUMENTACIJA ZA UPIS

 

Uz e-prijavu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih odnosno e-Rodni list ili e-Izvadak iz MR koji su dostupni putem aplikacije e-Građani (e-Matične knjige)

 

 • presliku osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis, odnosno Potvrdu o prebivalištu/boravištu koja potvrda je dostupna na aplikaciji e-Građani (e-Usluge MUP-a)

 

 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravištu djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis, odnosno Potvrdu o prebivalištu/boravištu koja potvrda je dostupna na aplikaciji e-Građani (e-Usluge MUP-a)

 

 • poreznu karticu za oba roditelja

 

 • potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja, odnosno za jednog roditelja u slučaju samohranih roditelja ili jednoroditeljskih obitelji (samo za zahtjev za upisom u skupine sa smjenskim/produženim radom u jasličkom ili vrtićkom programu)

 

Roditelj koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti iz članka 15. Odluke je dužan priložiti:

 

 • za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: preslika rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

 

 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši provjeru

 

 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka

 

 • za dijete samohranog roditelja: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

 

 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na čuvanje i odgoj ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb

 

 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji

 

 • za dijete zaposlenih roditelja:

potvrda ili elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica) dostupan putem aplikacije e-Građani

roditelji zaposleni u inozemstvu prilažu odgovarajuće potvrde ili ugovore o radu kojima se dokazuje da su u radnom odnosu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu, a po potrebi će se dostaviti ovjereni prijevod po ovlaštenom tumaču

 

 • za dijete roditelja redovnih studenata ili učenika: potvrda kojom se dokazuje status redovnog studenta odnosno učenika ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva

 

 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: preslika rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih ostale djece u obitelji

 

 • za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu: preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu

 

 • za braću i sestre djece već upisane u Dječji vrtić čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema vrtiću: navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši provjeru

 

Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

 

Prednost pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta po programima i odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.

 

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova prednost pri upisu utvrđuje se prema datumu rođenja djeteta, od starijeg ka mlađemu.

 

Napomena:

 • roditelj je dužan u upisnom roku predati e-prijavu s potpunom dokumentacijom
 • e-prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati
 • e-prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata
 • Ustanova zadržava pravo od roditelja zatražiti dostavu i uvid u izvornike dokumenata

 

VI. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

 

Roditelj koji po prvi put prijavljuje dijete za upis podnosi e-prijavu putem aplikacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske (dalje u tekstu e-prijava) s odgovarajućom dokumentacijom.

 

Roditelj je dužan u upisnom roku predati e-prijavu s potpunom dokumentacijo, a e-prijave s nepotpunom dokumentacijom bodovat će se na temelju dostavljenih dokumenata.

 

e-prijave zaprimljene nakon roka neće se razmatrati.

 

Preduvjeti korištenja aplikacije e-upisi su: dodijeljen OIB, posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu i evidentiran odnos roditelj i dijete.

 

Upisni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu upisa (dalje u tekstu Povjerenstvo). Članove Povjerenstva imenuje ravnatelj Dječjeg vrtića.

 

Odluka o privremenim rezultatima upisa objavljuje se na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

Odluka o privremenim rezultatima izbora biti će objavljena dana 09.06.2022. godine.

 

Protiv Odluke o privremenim rezultatima upisa roditelj ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave odluke.

 

Žalba se podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu i o njoj odlučuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

 

VII. OBJAVA REZULTATA UPISA

 

Nakon završetka postupka po prigovorima Upravno vijeće donosi Odluku o rezultatima upisa te istu dostavlja na suglasnost osnivaču u roku od 8 dana od dana donošenja.

 

Na temelju suglasnosti osnivača Odluka o rezultatima upisa se objavljuje na internetskim stranicama i oglasnim pločama svih objekata Dječjeg vrtića na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.

 

 

Upisi u Dječji vrtić Vladimir nazor u pedagošku godinu 2022./2023.

 

Poštovani roditelji,

 

Ove godine će se, kako smo već najavili, upisi provoditi isključivo preko aplikaciji e-Građani, a koja aplikacija je dostupna na portalu e-Građani. Upisi će se provoditi u razdoblju od 12. do 20. svibnja 2022. godine.

Aplikaciji možete pristupiti putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/

Aplikaciju je razvio središnji državni ured za razvoj digitalnog društva a upute za korištenje možete pronaći OVDJE.

Pozivate se još jednom da provjerite valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani. Ukoliko istu još niste pribavili, popis svih prihvaćenih vjerodajnica možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792. Posebnu pozornost obratite da li unutar aplikacije e-Građani imate evidentiran odnos roditelj-dijete.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na sljedećem kontaktu:

051/829-362 ili dvvladimirnazor.upisi@gmail.com, svakog radnog dana u vremenu od 9:00 do 15:00.

 

Upisi u obvezni program predškole

Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 16. Državnog pedagoškog standarda (NN 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazor objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE U 2021./2022. PEDAGOŠKOJ GODINI

- ZA DJECU KOJA NISU OBUHVAĆENA REDOVITIM PROGRAMIMA ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Pozivaju se roditelji predškolske djece s područja Grada Kastva (prebivalište Grad Kastav) koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i obrazovanja na upis djece u program predškole. Program predškole je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Obvezi upisa u program predškole podliježu djeca koja su rođena do 31. 03. 2016. Program predškole provodit će se od 1. veljače 2022. do 31. svibnja 2022. godine u popodnevnim satima u prostorijama glavnog objekta, na adresi Skalini Istarskog tabora 1.

 

Zahtjev za upis djece u program predškole možete preuzeti ovdje, a kratki upitnik ovdje.

 

 Uz popunjeni zahtjev za upis i upitnik, te potpisanu obavijest o prikupljanju podataka, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- presliku djetetova izvoda iz matične knjige rođenih (bez obzira na datum izdavanja dokumenta)

- presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu djeteta,  ne stariju od tri mjeseca

- preslike osobnih iskaznica roditelja/staratelja, ili potvrde o prebivalištima  roditelja/staratelja ne starije od tri mjeseca

- potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda

- presliku  odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka o postojanju teškoće o razvoju, ukoliko postoji

 

Zahtjevi za upis i potpisane obavijesti o prikupljanju podataka koju možete preuzeti ovdje s priloženom dokumentacijom dostavljaju se od 10.01.2022. do 25.01.2022. godine poštom na adresu  Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, 51 215 Kastav, ili na adresu elektronske pošte psihologinja@vrtic-kastav.com.

Javni poziv objavljen je na ulaznim vratima svih objekata Dječjeg vrtića Vladimir Nazor i internetskim stranicama www.vrtic-kastav.com i www.kastav.hr, (zahtjev, upitnik i obavijest možete preuzeti na internetskim stranicama).

Više informacija možete zatražiti na broj telefona 051/829-362, od psihologinje ili pedagoginje.                                                

Posebni kraći programi ranog usvajanja engleskog i talijanskog jezika

 

Poštovani roditelji djece polaznika našeg vrtića!

Ove pedagoške godine u mogućnosti smo vam ponuditi upis djece u posebne kraće programe ranog usvajanje engleskog i talijanskog jezika. Programi su namijenjeni djeci u dobi od četiri godine do polaska u školu.

Programi će se provoditi od 1. listopada 2021. do 31. svibnja 2022. godine jednom tjedno.

Mjesto i vrijeme provođenja programa ovisi o broju prijavljene djece i iskazanom interesu roditelja o vremenu provođenja programa.

Cilj ovih programa je omogućavanje učenja i upoznavanja stranog jezika i kulture od rane dobi, na djeci pristupačan način, uz osiguravanje poticajnog okruženja (kroz oblikovanje prostora - materijalne sredine, osiguravanja adekvatne opreme, stručnog kadra) u kojem će dijete spontano učiti strani jezik kroz svakodnevne situacije, radnje i aktivnosti.

 

Cijena programa je 120 kuna mjesečno.

Molim vas da odgajateljima vratite ispunjene anketne listiće u što kraćem vremenu, najkasnije do 15.rujna 2021.

Konačni rezultati upisa u Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav u pedagošku godinu 2021. / 2022.


Odluka o konačnim rezultatima upisa u ped.god. 2021./2022.

Privremeni rezultati upisa u Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav u pedagošku godinu 2021. / 2022.


Molimo roditelje čiji su zahtjevi prihvaćeni za upis djeteta za program jaslica ili program vrtića u pedagoškoj godini 2021./2022. na privremenim rezultatima upisa, ukoliko, iz bilo kojih razloga, ne namjeravaju koristiti usluge Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav,  da nam se obrate pismeno putem elektroničke pošte: psihologinja@vrtic-kastav.com

Hvala!


Odluka o privremenim rezultatima upisa u ped.god. 2021./2022.


Poštovani,

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav u pedagošku godinu 2021./2022. primat će se u periodu od 10. svibnja 2021. ­­­­­­­­­­­­­­ godine do zaključno 28. svibnja 2021. putem elektroničke aplikacije ili poštom na adresu Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, preporučeno s povratnicom, s naznakom "Za upise".

VAŽNO: za predaju dokumentacije elektroničkim putem potrebno je imati aktivan google / gmail račun (uputa za kreiranje) radi verifikacije i zaštite upisne dokumentacije

Molimo vas da u Javnoj objavi upisa u nastavku pažljivo pročitate navedenu dokumentaciju koju je potrebno priložiti.

                                         


Na temelju članka 11. Odluke o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022. (u daljnjem tekstu: Odluka) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vladimir Nazora Kastav objavljuje

 

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR KASTAV ZA PEDAGOŠKU

GODINU 2021./2022.


I. Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav ovim putem objavljuje da će se Zahtjevi za upis djece u pedagošku godinu 2021./2022. primati u periodu od 10. svibnja 2021. ­­­­­­­­­­­­­ godine do zaključno 28. svibnja 2021. godine putem elektroničke aplikacije na stranici www.vrtic-kastav.com ili poštom na adresu Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, Kastav, preporučeno s povratnicom, s naznakom "Za upise".
Zahtjev za upis može se preuzeti na navedenoj internetskoj adresi u rubrici „novosti“ i „upisi/ispisi“.

II. Zahtjev za upis djece podnose roditelji za upis djece starosti od navršenih dvanaest mjeseci života do polaska u osnovnu školu u programe:
 
 1. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje koristi pelenu (1-3 god.)
 2. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje ne koristi pelenu (1-3 god.)
 3. Desetosatni redoviti program vrtića (od treće godine)
 4. Desetosatni specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (od treće godine)
 5. Pet i pola satni poludnevni program s ručkom, integriran u redovite vrtićke programe (od treće godine)
 6. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje koristi pelenu (1-3 god.), smjenski/produženi rad
 7. Desetosatni redoviti program jaslica, za dijete koje ne koristi pelenu (1-3 god.), smjenski/produženi rad
 8. Desetosatni redoviti program vrtića (od treće godine), smjenski/produženi rad
 
III. Uz zahtjev se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:
 
 1. djetetova preslika rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 2. preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 3. preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, odnosno stalnom boravištu djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis
 4. potvrda poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja, odnosno za jednog roditelja u slučaju samohranih roditelja ili jednoroditeljskih obitelji (samo za zahtjev za upisom u skupine sa smjenskim/produženim radom u jasličkom ili vrtićkom programu)

IV. Roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 15. Odluke, u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i dodatna mjerila, dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:
 
 • za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata: preslika rješenja nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata
 • za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu: navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši provjeru
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalaz, mišljenje i rješenje nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja: smrtni list ili izvadak iz matice umrlih za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete koje živi samo s jednim roditeljem (jednoroditeljska obitelj): presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na čuvanje i odgoj ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Centru za socijalnu skrb
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - preslika rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete zaposlenih roditelja:
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva;
 • preslika obrasca porezne kartice (obrasca PK) - dostavljaju samo roditelji zaposleni kod poslodavca u RH; PK karticu ne dostavljaju roditelji koji isključivo obavljaju obrtnu djelatnost ili djelatnost slobodnih zanimanja;
 • roditelji zaposleni u inozemstvu prilažu po ovlaštenom sudskom tumaču ovjereni prijevod odgovarajuće potvrde ili ugovora o radu kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu
 
 • za dijete roditelja redovnih studenata: potvrda kojom se dokazuje status redovnog studenta ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece: preslika rodnih listova ili izvadaka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
 • za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu: preslika rješenja ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu
 • za braću i sestre djece već upisane u Dječji vrtić čiji roditelji uredno podmiruju obveze prema vrtiću: navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši provjeru
 • djeca koja nisu upisana u Dječji vrtić Vladimir Nazor na prošlogodišnjim upisima, a imali su ispunjene uvjete za upis: navesti u Zahtjevu, a Dječji vrtić vrši provjeru
 
Dječji vrtić zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja zatraži dodatne isprave, odnosno da sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

V. Zahtjevi zaprimljeni nakon roka upisa ili zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
 
Na temelju utvrđenih bodova i u okviru slobodnih mjesta po programima Komisija donosi Odluku o privremenim rezultatima upisa u roku od 30 dana od završetka javne objave.
Rezultati će biti objavljeni na način koji ne uključuje objavu podataka o djeci.
Dodatne informacije o upisima mogu se dobiti radnim danom od 8,30 do 14,30 sati na broj telefona 051 829 362.
Informacije o rezultatima upisa, terminima roditeljskih sastanaka, individualnim sastancima i drugim obavezama, roditelji novoprimljene djece primit će putem internetske stranice www.vrtic-kastav.com ili upitom na broj telefona 051 829 362.

                            

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana