Upisi / Ispisi

Upisi u Dječji vrtić Vladimir Nazor u pedagošku godinu 2020. / 2021.


Upisni rok
, prema Javnoj objavi, za jasličke i vrtićke programe za 2020./2021. pedagošku godinu traje od 18. svibnja do 08. lipnja 2020.

Djeca ostvaruju prednost pri upisu prema kriterijima propisanim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Na temelju tih kriterija utvrđuje se broj bodova za svako dijete te se popunjavaju slobodna mjesta u vrtiću. Kriteriji i način bodovanja dostupni su u Pravilniku.


Iz Pravilnika izdvajamo:

Članak 11.

 

Roditelj djeteta podnosi zahtjev za upis djeteta u jedan od redovnih programa Dječjeg vrtića.

Zahtjev za upis može se preuzeti s internetske stranice Dječjeg vrtića i preko elektroničke aplikacije za upis.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže:

 1. djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 2. presliku osobnih iskaznica oba roditelja ili uvjerenje o prebivalištu oba roditelja, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave za upis
 3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis ili preslika osobne iskaznice
 4. presliku PK kartice (porezne kartice) ili elektronički zapis PK, za oba roditelja

 

Zahtjev za upis koji ne sadrži isprave iz stavka 2. ovog članka smatra se nevažećim.

Roditelj djeteta koji se poziva na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti iz članka 8. ovog Pravilnika dužni su priložiti:

 

 1. za dijete roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
 1. za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 1. za dijete samohranog roditelja i dijete iz jednoroditeljske obitelji - dokaz samohranosti ili dokaz o statusu jednoroditeljske obitelji, prema Zakonu o socijalnoj skrbi
 1. za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 1. za dijete zaposlenih roditelja – potvrda o zaposlenju od poslodavca i potvrda ili elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, ne starija od 15 dana od podnošenja zahtjeva.


Roditelji zaposleni u inozemstvu, prilažu po ovlaštenom sudskom tumaču ovjereni prijevod odgovarajuće potvrde ili ugovora o radu kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu, odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu.

 

 1. za dijete roditelja redovnih studenata – potvrda kojom se dokazuje status redovnog studenta
 1. Roditelji koji žele dijete upisati u skupine s produženim radom u jasličkom ili vrtićkom programu - prilažu potvrde o smjenskom radu (oba roditelja ili jedan u slučaju samohranosti ili jednoroditeljstva)
 1. za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji
 1. za dijete roditelja koji prima doplatak za djecu - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na doplatak za djecu za tekuću godinu.
 1. Potvrdu liječnika o urednom statusu cijepljenja i o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta, roditelj je dužan predati Dječjem vrtiću pri potpisivanju ugovora o korištenju usluga vrtića, u kolovozu. Ista ne smije biti starija od mjesec dana od trenutka predavanja. Roditelj predaje i dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda.

 

Predaja upisne dokumentacije moguća je putem e-upisa  ili poštom na adresu Dječji vrtić Vladimir Nazor, Skalini Istarskog tabora 1, 51 215 Kastav, sa naznakom „za upise“. Roditelji koji će zahtjev i dokumentaciju dostavljati poštom, zahtjev mogu preuzeti OVDJE.

 

E-upisi

U svrhu zaštite Vaših upisnih informacija i dokumenata, za korištenje e-upisa potrebno je imati Google račun (u slučaju da ga nemate, možete ga stvoriti na ulazu u svega par minuta). Ukoliko se zahtjev ispunjava sa mobilnog telefona ili računala gdje se već koriste Google servisi, dodatne aktivnosti neće biti potrebne.

Pristupite E-upisimaNastavak korištenja usluga DV u 2020./2021.


Zbog izvanredne situacije obnovu upisa u pedagošku godinu 2020/2021. primorani smo izvršiti na ovaj način.

Obrazac za obnovu dostupan je niže. Ukoliko ste u mogućnosti, ispišite ga, popunite, te gaskeniranog pošaljite na adresu psihologinja@vrtic-kastav.com. Ukoliko niste u mogućnosti učiniti navedeno, prepišite iz zahtjeva navedene stavke, te ih pošaljite elektronskom poštom na adresu psihologinje.

Molimo roditelje koji imaju saznanja o odgodi upisa u prvi razredosnovne škole, da ta saznanja, putem elektronske pošte, jave psihologinji.

Zahtjev za nastavak korištenja usluga DV

Ispisi iz vrtića


Ukoliko ste u mogućnosti, molimo da ispišete obrazac, popunite, te ga skeniranog pošaljite na adresu racunovodstvo@vrtic-kastav.com. Ukoliko niste u mogućnosti učiniti navedeno, pošaljite upit računovotkinji na navedenu adresu. Hvala na razumijevanju!

Zahtjev za ispis iz vrtića

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana