Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13 i 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
 

 

Službenik za informiranje

 

Dječji vrtić Vladimir Nazor javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Dječjeg vrtića Valdimir Nazor na sljedeće načine:

 

 1. putem telefona na broj: +385 051 829-362
 2. putem faksa na broj: +385 051 829361
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: psihologinja@vrtic-kastav.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Skalini istarskog tabora 1, 51215 Kastav na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Skalini istarskog tabora 1, 51215 Kastav na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija ponedjeljkom od 08:00 do 15:00, srijedom od 12:00 do 18:00 sati.

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

 

Službenik za informiranje: Maja Škrinjar

 

Adresa/sjedište službenika za informiranje: Skalini istarskog tabora 1, 51215 Kastav

Tel. službenika za informiranje: +385 051 829362

Fax službenika za informiranje: +385 051 829361

E-mail službenika za informiranje:  psihologinja@vrtic-kastav.com

Radno vrijeme službenika za informiranje: ponedjeljkom od 08:00 do 15:00, srijedom od 12:00 do 18:00 sati.

 

 

Naknada za pristup informacijama

Dječji vrtić Vladimir Nazor ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine«, broj 12/14), dalje u tekstu: Kriterij, na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Dječji vrtić Vladimir Nazor izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.


 

Pravo na pristup informacijama uređuju

 

Opći propisi

 

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14)

 

Propisi EU

 

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav. Sva prava pridržana